Naše usluge

Naša grupa nudi stručnjake iz područja računovodstva, poreza i financija, obuku na otvorenim seminarima i konferencijama stručnih institucija te posebno pripremljenu obuku za naše klijente. Naši revizori imaju bogato iskustvo u internoj i eksternoj reviziji te reviziji dogovorenih postupaka uz računovodstveni i porezni odjel koji imaju dva ovlaštena porezna savjetnika i dugogodišnje članove tima s iskustvom u području računovodstva, obračuna plaće i drugih oblika dohotka.

Revizija

Revizija financijskih izvještaja je provjera i ocjenjivanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i drugih financijskih izvještaja te podataka i metoda korištenih prilikom njihova sastavljanja i na temelju toga, davanje neovisnog stručnog mišljenja o tome prikazuju li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja te novčanih tokova u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja ili, ako je to primjenjivo, jesu li financijski izvještaji u skladu s propisima.

Menadžment, investitori i zajmodavci moraju pregledati vaše financijske podatke i imati povjerenja u njih kako bi razumjeli vaše poslovne operacije, planirali budućnost i odredili rizike uključene u angažiranje sredstava i resursa. Kao globalna revizijska mreža i član IFAC Foruma tvrtki, Russell Bedford potpuno je predan kvaliteti, integritetu i neovisnosti.

Korisnici revizije financijskih izvještaja:

 • vlasnici
 • investitori
 • kreditne institucije
 • poslovni partneri
 • povezani subjekti.

Obveznici revizije financijskih izvještaja:

 • subjekti od javnog interesa
 • veliki i srednji poduzetnici sukladno Zakonu o računovodstvu
 • dionička društva, komanditna društva i društva s ograničenom odgovornošću koji u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelju u barem dva od sljedeća tri uvjeta:
  1. iznos ukupne aktive 1.990.842,13 eura
  2. iznos prihoda 3.981.684,25 eura
  3. prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25
 • društva koja su podnijela zahtjev za uvrštenje svojih papira na uređeno tržište.

Što nudimo:

 • reviziju financijskih izvještaja
 • reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja
 • reviziju projekata koji se financiraju iz fondova EU
 • reviziju statusnih promjena društva (povećanje kapitala, revizija pripajanja, revizija podjele i sl.)
 • revizijske uvide.

Visoko kvalitetno osoblje garantira obavljanje usluga knjigovodstva na najvišoj razini i u skladu s relevantnim računovodstvenim standardima (MSFI/HSFI), a u cilju fer i objektivnog financijskog izvještavanja.
Usluge računovodstva uključuju:

 • telefonske odgovore na upite
 • odgovore na postavljene e-mail upite
 • sastanke s odgovornim osobama društva, u vrijeme i prostoru po dogovoru
 • sastanak s odgovornim osobama prije zaključenja poslovne godine u svrhu pomoći oko sastavljanja financijskih izvještaja i poreznih prijava
 • izvještavanje klijenta o bitnim novinama u oporezivanju
 • izradu Elaborata o transfernim cijenama

Visoko kvalitetno osoblje garantira obavljanje usluga knjigovodstva na najvišoj razini i u skladu s relevantnim računovodstvenim standardima (MSFI/HSFI), a u cilju fer i objektivnog financijskog izvještavanja.

Usluge računovodstva uključuju:

 • usluge financijskog računovodstva na dnevnoj bazi
 • izradu financijskih izvještaja sukladno HSFI/MSFI
 • izradu konsolidiranih financijskih izvještaja
 • izradu izvješća za menadžment
 • outsourcing pojedinih poslovnih procesa
 • forenzičko računovodstvo

Obračun plaća smatra se složenim i vrlo osjetljivim poslom, osobito u okruženju gdje su česte promjene poreznih propisa u vezi s obračunom dohotka. Iz tog razloga, sve više društava odlučuje se na outsourcing obračuna plaća i ostalih dohodaka.

Usluge obračuna plaća uključuju:

 • mjesečni obračun plaća i naknada
 • mjesečni obračun ostalih oblika dohotka utvrđenih od strane poslovnog partnera
 • izradu i podnesak pripadajućih obrazaca o obračunatim dohocima poreznom tijelu
 • izradu i slanje pripadajućih obrazaca za obračunate i likvidirane putne naloge
 • prijave/odjave zaposlenika
 • suradnju s poreznim tijelom vezano za usklađenje poreznih davanja i izvješćivanje poslovnog subjekta
 • konzultacije po pitanju poreznog, računovodstvenog i financijskog aspekta obračuna plaća
Računovodstvene usluge
Financijsko savjetovanjew

Financijsko savjetovanje obuhvaća usluge savjetovanja pri primjeni aktualnih računovodstvenih načela potrebnih za kvalitativno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, savjetovanje i praktičnu pomoć pri izradi odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja, savjetovanje o poreznim i računovodstvenim aspektima kod poslovnih kombinacija, analiza financijskih izvještaja za potrebe odlučivanja.

Usluge financijskog savjetovanja:

 • due diligence
 • procjene vrijednosti
 • sudsko vještačenje
 • in-house seminari

Usluga obuhvaća dubinsko snimanje poslovanja, provjera i analiza poslovnih transakcija radi utvrđivanja stvarnog stanja društva. Cilj usluge je preventivno djelovanje u cilju fer i objektivnog financijskog izvještavanja u skladu s načelima MSFI/HSFI te u cilju izbjegavanja poreznih rizika i mogućih plaćanja kazni uslijed neprimjene ili pogrešne primjene poreznih i računovodstvenih propisa.

Uključuje detaljni pregled poslovne dokumentacije u cilju otkrivanja poreznih nepravilnosti kod primjene poreznih propisa kako bi se smanjila ili izbjegla izloženosti sankcijama od strane nadzornih tijela te u cilju optimalizacije poreznih obveza (poreznog rashoda) u budućem poslovanju poreznog obveznika.

Primjena računovodstvenih načela uključujući te prezentiranje fer i objektivnih financijskih izvještaja mogu također biti predmetom nadzora poreznih tijela. Stoga, naše usluge uključuju detaljni pregled svih knjigovodstvenih isprava i financijskih izvještaja u cilju otkrivanja mogućih nepravilnosti kod primjene računovodstvenih načela proizašlih iz MSFI/HSFI, a u cilju uklanjanja potencijalne izloženosti mogućim sankcijama od strane nadzornih tijela.

Procjena vrijednosti složen proces je koji zahtijeva posjedovanje širokog spektra vještina, iskustva i znanja. Naš tim stručnjaka posjeduje potrebna znanja, iskustvo i vještine u sljedećim vrstama procjena:

 • procjene vrijednosti prilikom akvizicija (kupnje i prodaje)
 • procjene vrijednosti za potrebe financijskog izvještavanja
 • procjene vrijednosti prilikom istiskivanja manjinskih dioničara („squeeze-out“)
 • procjene vrijednosti za potrebe sudskih sporova

U poslovima sudskog vještačenja pridržavamo se načela etičkog kodeksa sudskih vještaka koji određuje odnos i postupanje sudskog vještaka u postupku sudskih vještačenja, odnos prema radu i strankama u sudskim postupcima, tijelu pred kojim se vodi postupak, odnosno prema drugomu naručitelju vještačenja, strankama, drugim sudskim vještacima i javnosti.

Područje našeg vještačenja su:

 • financije
 • porezi
 • računovodstvo

Cilj seminara je upoznati odgovorne osobe klijenta, na praktičnim primjerima njihove primjene, sa svim promjenama zakonske regulative vezane za financijsko izvještavanje uključujući njihov računovodstveni i porezni aspekt. Naš stručni tim organizirati će edukacije iz područja računovodstva, poreza i financija u vlastitim prostorima ili u prostorima klijenta.

Sudsko vještačenje

Naša grupa nudi stručne usluge iz područja računovodstva, poreza i financija, te obuku na otvorenim seminarima i konferencijama stručnih institucija i posebno pripremljenu obuku za naše klijente. Naši revizori imaju bogato iskustvo u internoj i eksternoj reviziji te reviziji dogovorenih postupaka uz računovodstveni i porezni odjel koji imaju certificirane porezne savjetnike i članove tima s dugogodišnjim iskustvom u području računovodstva.

Web development by PinkMeNow.com