Send a request

4 + 2 = ?

Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju. Društvo je upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu, Matični broj 080401703, sjedište: Selska cesta 90/B, Zagreb, OIB 64094041583, Temeljni kapital društva iznosi 90.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti u novcu. Banka: Zagrebačka banka d.d., broj računa: 2360000-1102416797, IBAN: HR2823600001102416797, Članovi Uprave i direktori: Paško Anić-Antić, direktor i Marko Anić-Antić, direktor

© Copyright - Russell Bedford Croatia - 2020.